Pár slov úvodom

Rozhodcovské konanie je alternatívnym spôsobom rozhodovania majetkových sporov vzniknutých z vnútroštátnych a medzinárodných obchodno-právnych a občianskoprávnych vzťahov.

Toto konanie poskytuje plnohodnotnú alternatívnu možnosť nahradenia štátnych súdov pre subjekty, ktoré potrebujú riešenie alebo rozhodnutie v sporoch, ktoré vznikli medzi stranami v oblasti občianskoprávnej a obchodnoprávnej.

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní nahradil predchádzajúcu pomerne nepružnú úpravu rozhodcovského konania a umožnil Slovensku nastúpiť cestu riešenia majetkových sporov spôsobom, ktorý je v krajinách Európskej únie a Severnej Ameriky veľmi často a úspešne využívaným prostriedkom riešenia sporov.

Čítať ďalej

Vaše výhody

Základným rozdielom medzi súdnym konaním a rozhodcovským konaním je dobrovoľnosť rozhodcovského konania, spočívajúca v dohode strán o uvedenom spôsobe riešenia sporu a súčasne veľká možnosť strán prostredníctvom omnoho vyššej miery neformálnosti procesu pred rozhodcovským súdom vplývať na rozhodnutie vo veci samotnej.Je niekoľko výhod výhod rozhodcovského konania. Medzi ne patrí napríklad pružnosť a rýchlosť konania, úspora nákladov ... prečítajte si viac!

Čítať ďalej

Ako sa dohodnúť?

Spôsob, akým si účastníci zmluvných vzťahov môžu dohodnúť rozhodovanie prípadných sporov v budúcnosti alebo sporov i sporov súčasných (pokiaľ ešte nebola podaná žaloba na súd) je upravený v druhej časti zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon“).

Záväzok zmluvných strán predložiť existujúci alebo budúci spor na rozhodnutie rozhodcovskému súdu musí mať formu písomnej rozhodcovskej zmluvy.
Rozhodcovská zmluva pritom môže byť uzavretá ako
1. samostatná zmluva (samostatný zmluvný dokument) alebo
2. rozhodcovská doložka v zmluve.

Rozhodcovská zmluva musí byť písomná, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná...

Čítať ďalej